Secrets of the Jungle

VIDEO
OVERVIEW

“Bạn cùng đồng đội bất ngờ bị bỏ rơi trong rừng.

Bạn chỉ có 60 phút trước khi bị Khu Rừng nuốt chửng…”

[booked-calendar calendar=17]

DIFFICULTY

3-5 Locks

DURATION

60 phút

GROUP SIZE

2-5 người

ESCAPE RATE

32%